Journal archive for Google Scholar Robot!

Khorasan Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers (kiaeee)

نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسانVolume 8, Number 15 (2021-8)


Plasmonic Laser by Using Metal-Insulator-Metal Structure
لیزر پلاسمونیک با استفاده از ساختار فلز-عایق-فلز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Technologies in the Sixth Generation of Telecommunication Networks
فناوری­‌های نوین در نسل ششم شبکه‌ های ارتباطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Long Short Term Memory (LSTM) a Lgorithm and its Application
مروری برالگوریتم حافظه کوتاه مدت طولانی و کاربردهای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Induction Cookers System Using Resonant Converter Circuit With the Aim of Optimizing Efficiency
شبیه‌سازی سیستم اجاق گازهای القایی با استفاده از مدار مبدل رزونانسی با هدف بهینه سازی راندمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Application of Interdigital Capacitors in the Capacitive Sensors
مروری بر کاربرد خازن‌های بین انگشتی در سنسورهای خازنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Past Findings and Future Directions of Available Transfer Capability Part One: Static Concepts and Methods
یافته‌های گذشته و مسیرهای آینده روش‌های تعیین قابلیت انتقال توان در دسترس بخش نخست: مفاهیم و روش‌های ایستا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Network Clustering Enhancement by using Imperial Competitive Evolutionary Algorithm and Inter-Similarity of Network Nodes
بهبود خوشه‌بندی شبکه‌های اجتماعی با الگوریتم تکاملی رقابت استعماری و معیار شباهت درونی گره‌های شبکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Construction of a Laboratory System for Bead and Hoop and Drawing its Bifurcation Diagram
طراحی و ساخت سیستم آزمایشگاهی مهره و حلقه و رسم دیاگرام انشعاب آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principles of Designing Image Sensors for Use in Digital Cameras
اصول طراحی سنسورهای تصویر برای استفاده در دوربین‌های دیجیتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Synthesis of Quantum Circuits Using Evolutionary Algorithms
مروری بر سنتز مدارهای کوانتومی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 14 (2020-12)


Modern electronic controllers in car cylinder valves
کنترل کننده های الکترونیکی مدرن در سوپاپهای سیلندر خودرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Transformer Condition Monitoring Software by Frequency Response Analysis
تدوین نرم‌افزار پایش وضعیت ترانسفورماتور به کمک تحلیل پاسخ فرکانسی (FRA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electric energy saving in urban railways by using energy storage system and optimal speed profiles simultaneously
صرفه‌جویی انرژی الکتریکی در قطارشهری با استفاده هم‌زمان از ذخیره‌سازهای انرژی و مشخصه سرعت بهینه قطار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New metaheuristic algorithms
الگوریتم‌های فراکاوشی جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

REVIEW OF QUANTUM SENSORS
مروری بر حسگرهای کوانتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electronic, optical and magnetic properties of molybdenum disulfide monolayer in the presence of point defects using first principles
خواص الکترونی، نوری و مغناطیسی تک لایه مولیبدن دی سولفید در حضور نقص‌های نقطه‌ای با استفاده از اصول اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 13 (2020-9)


Developing a Remote Terminal Unit Circuit and Secure Wireless Transmission of Information
توسعه مدار Remote Terminal Unit و ارسال بی‌سیم امن اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Optimal Location and Size of Distribution Substations to Reduce Cost, Losses and Improve Reliability
تعیین مکان و اندازه بهینه پست‌های توزیع باهدف کاهش هزینه و تلفات و بهبود قابلیت اطمینان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Implementation of High Frequency Floating Meminductor Emulator
طراحی و پیاده سازی امولاتور شناور سلف حافظهدار در فرکانس‌های بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Challenges and Methods of Filtering in Recommender Systems
مروری بر چالش‌ها و روشهای فیلترسازی در سیستم‌های توصیه‌گر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of an Optimized Intelligent Control Algorithm for Robotic Rehabilitation of Lower Limbs of Handicapped Patients using a 3-DOF Robot
طراحی سیستم کنترلی بهینه و هوشمند برای یک روبات 3 درجه آزادی و کاربرد آن در توانبخشی اندام های پایین بیماران ناتوان حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation Threshold Voltage instability (Drift) in Ion selective Field Effect Transistor(ISFET) with Al2O3 Gate and Correct using Ion Implantation
شبیه سازی ناپایداری ولتاژ آستانه (دریفت) در ترانزیستورهای اثر میدانی حساس به یون (ISFET) با گیتAl2O3و تصحیح به روش کاشت یون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سلول حافظه ۱۲ ترانزیستوری SRAM جدید با سرعت بالا و توان مصرفی کم
سلول حافظه ۱۲ ترانزیستوری SRAM جدید با سرعت بالا و توان مصرفی کم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 12 (2019-8)


A Review on the Interdigital Capacitors and Their Application in Different Sensors Based on the Liquid Dielectric
مروری بر خازن‌های بین انگشتی و نحوه ی عملکرد آنها در سنسور مختلف با استفاده از دی‌الکتریک مایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Design and Construction of Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) with High Efficiency and Low Torque Ripples for Evaporative Cooler
طراحی و ساخت موتورسنکرون مغناطیس دائم (PMSM) با بازده بالا و نوسان گشتاور کم برای استفاده در کولر آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Stress Detection from Pupil Diameter Signal Using Neural Network
تشخیص استرس از سیگنال قطر مردمک به کمک شبکه عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional Analysis and Optimization of an Ultrasonic Homogenizer for Fower Enhancement
بررسی عملکرد و بهینه‌سازی دستگاه همگن‌ساز فراصوت به منظور ارتقا توان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Current Challenges and Presented Solutions in the Path of Development of Organic Light-Emitting Diodes Technology
چالش‌های موجود و راهکارهای ارایه شده در مسیر توسعه فناوری دیود ساطع‌کننده نور آلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Latest Achievements of Blood Glucose Level Control in Diabetic Patients via Intellegent Mobile Phones
آخرین دستاوردهای کنترل گلوکز پلاسمای خون در بیماران دیابتی با استفاده از گوشی‌های هوشمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Economic Design of a Smart Microgrid Considering the Reliability Indices Using the PSO Algorithm
طراحی اقتصادی یک ریزشبکه هوشمند با در نظر گرفتن شاخص‌های قابلیت اطمینان و با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی PSO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Economic Design of a Smart Microgrid Considering the Reliability Indices Using the PSO Algorithm
طراحی اقتصادی یک ریزشبکه هوشمند با در نظر گرفتن شاخص‌های قابلیت اطمینان و با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی PSO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2019-3)


کنترل فرکانس شبکه‌های توزیع جزیره‌ای متصل به تولیدات پراکنده با استفاده از کاهش بار براساس فرکانس
کنترل فرکانس شبکه‌های توزیع جزیره‌ای متصل به تولیدات پراکنده با استفاده از کاهش بار براساس فرکانس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد و بهبود نورون مصنوعی و پیاده‌سازی آن برروی FPGA
بررسی عملکرد و بهبود نورون مصنوعی و پیاده‌سازی آن برروی FPGA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و بهینه سازی کیفیت خدمات شبکه های تلفن همراه با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد شبکه: مطالعه موردی شهر کرمان
ارزیابی و بهینه سازی کیفیت خدمات شبکه های تلفن همراه با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد شبکه: مطالعه موردی شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی و عیب یابی سیستم انتقال قدرت توربین بادی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه ی تقویت شده
مدلسازی و عیب یابی سیستم انتقال قدرت توربین بادی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه ی تقویت شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پردازش تصاویر پزشکی با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن عمیق
پردازش تصاویر پزشکی با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن عمیق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه کیفیت ولتاژ ریزشبکه های DC به ازای دو رویکرد کنترل ثانویه متمرکز و توزیع شده
مقایسه کیفیت ولتاژ ریزشبکه های DC به ازای دو رویکرد کنترل ثانویه متمرکز و توزیع شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه روش های افزایش وضوح تصاویر زیر آب
بررسی و مقایسه روش های افزایش وضوح تصاویر زیر آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز پایداری گذرا شبکه قدرت در حضور ژنراتورهای آسنکرون به روش تابع انرژی و سطح مرزی انرژی پتانسیل PEBS
آنالیز پایداری گذرا شبکه قدرت در حضور ژنراتورهای آسنکرون به روش تابع انرژی و سطح مرزی انرژی پتانسیل PEBS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 8 (2018-3)


پیاده ‌سازی برون‌خط و برخط برنامه تخمین حالت و شبیه‌سازی حوزه زمان در یک شبکه واقعی
پیاده ‌سازی برون‌خط و برخط برنامه تخمین حالت و شبیه‌سازی حوزه زمان در یک شبکه واقعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی‌های تعمیر و نگهداری ژنراتورهای نیروگاهی و تدوین برنامه تست
استراتژی‌های تعمیر و نگهداری ژنراتورهای نیروگاهی و تدوین برنامه تست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و تحلیل ساختار مراکز کنترل دیسپاچینگ در شبکه های قدرت - مورد مطالعه برق منطقه ای خراسان
طراحی و تحلیل ساختار مراکز کنترل دیسپاچینگ در شبکه های قدرت - مورد مطالعه برق منطقه ای خراسان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ترانسفورماتور سن با سایر ادوات انعطاف‌پذیر قدرت در بهبود پایداری گذرا و پایداری ولتاژ سیستم قدرت
مقایسه ترانسفورماتور سن با سایر ادوات انعطاف‌پذیر قدرت در بهبود پایداری گذرا و پایداری ولتاژ سیستم قدرت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری پنل‌های فتوولتاییک شناور بر سطح آب در ایران
به کارگیری پنل‌های فتوولتاییک شناور بر سطح آب در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اثر سایه بر پایداری دینامیکی شبکه قدرت در شرایط نفوذ بالای فتوولتائیک
تحلیل اثر سایه بر پایداری دینامیکی شبکه قدرت در شرایط نفوذ بالای فتوولتائیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل خروج مولد نیروگاه مشهد و بی‌برقی پست‌های غدیر و رضوی در حادثه شبکه فوق‌توزیع خراسان رضوی
تحلیل خروج مولد نیروگاه مشهد و بی‌برقی پست‌های غدیر و رضوی در حادثه شبکه فوق‌توزیع خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال توان به صورت بی‌سیم برای یک کاشتینه ضربان‌ساز مصنوعی قلب و پیاده‌سازی یک نمونه عملی
انتقال توان به صورت بی‌سیم برای یک کاشتینه ضربان‌ساز مصنوعی قلب و پیاده‌سازی یک نمونه عملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 10 (2018-12)


Studyand Comprisonof NovelHybrid Active Power FilterTopologies
بررسی و مقایسه ساختار فیلترهای نوین ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of methods for power system security assessment
مروری بر روش‌های تشخیص ایمنی سیستم قدرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of the Second Gate on High Frequency Performance of AlGaN/GaN HEMT
تاثیر گیت دوم بر عملکرد فرکانس بالای ترانزیستور با تحرک الکترونی بالا AlGaN/GaN
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Text based Speaker Identification Using K-means-clustering and SVM Classification
شناسایی گوینده وابسته به متن با استفاده از الگوریتم خوشه بندیK-means و روش دسته بندیSVM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of twenty years histogram equalization methods
مروری بر بیست سال روش های متعادل سازی هیستوگرام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Digital Switching Signaling by a Colored PetriNet
شبیه سازی سیگنالینگ سوئیچ های دیجیتال به وسیله شبکه پتری رنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neural recording systems; from electrodes to electronic interface
بررسی سیستم‌های ثبت سیگنال‌های سیستم عصبی موجود زنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of deployment in a wireless sensor network to achieve full coverage and connectivity
بهینه سازی استقرار در شبکه حسگر بیسیم جهت دستیابی به پوشش کامل و اتصال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the impact of consolidated supportive policy on the influence of home-based photovoltaic power plants
بررسی تاثیر سیاست حمایتی تلفیقی بر نفوذ نیروگاه‌های فتوولتائیک مقیاس خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2017-9)


حذف بازتاب در سیستم صوتی سخنرانی و امکان سنجی پیاده سازی آن با استفاده از میکروکنترلر ARM
حذف بازتاب در سیستم صوتی سخنرانی و امکان سنجی پیاده سازی آن با استفاده از میکروکنترلر ARM
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر بردار در شبکه حسگر بیسیم زیر آب
یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر بردار در شبکه حسگر بیسیم زیر آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود پایداری گذرا در حضور ترانسفورماتور سن
بهبود پایداری گذرا در حضور ترانسفورماتور سن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی سایت ریسرچ‌گیت برای مهندسان برق
معرفی سایت ریسرچ‌گیت برای مهندسان برق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه روش جدید برای جایابی ایستگاه های شارژ سریع خودرو برقی در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ارائه روش جدید برای جایابی ایستگاه های شارژ سریع خودرو برقی در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فنی و اقتصادی اثر نصب سنسور هوشمند بر تعمیرات پیش-بینانه و قابلیت اطمینان پست
بررسی فنی و اقتصادی اثر نصب سنسور هوشمند بر تعمیرات پیش-بینانه و قابلیت اطمینان پست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2016-12)


آنالیز سیستم آموزشی از دید پادشکنندگی
آنالیز سیستم آموزشی از دید پادشکنندگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه چارچوبی جهت توسعه رشته های مهندسی برق مبتنی بر روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه
ارائه چارچوبی جهت توسعه رشته های مهندسی برق مبتنی بر روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرش درست به دانشگاه و دوران دانشجویی از زاویه دید مهندسی
نگرش درست به دانشگاه و دوران دانشجویی از زاویه دید مهندسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پارامترهای مؤثر و پیشبینی مصرف برق در ایران به کمک یک مدل رگرسیون چندگانه خطی
بررسی پارامترهای مؤثر و پیشبینی مصرف برق در ایران به کمک یک مدل رگرسیون چندگانه خطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مفاهیم و روش‌های افزایش تاب‌آوری سیستم
مفاهیم و روش‌های افزایش تاب‌آوری سیستم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نورپردازی هوشمند
نورپردازی هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان افزایش سود حاصل از تبادل انرژی در بازار برق با توجه به عدم قطعیت منابع تولید پراکنده تجدید پذیردر ریزشبکه‌ها
بررسی میزان افزایش سود حاصل از تبادل انرژی در بازار برق با توجه به عدم قطعیت منابع تولید پراکنده تجدید پذیردر ریزشبکه‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی مبدل های آنالوگ به دیجیتال عبور از سطح و مروری بر روش های مختلف پیاده سازی آنها
معرفی مبدل های آنالوگ به دیجیتال عبور از سطح و مروری بر روش های مختلف پیاده سازی آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین حالت شبکه توزیع با هدف شناسایی تلفات غیرفنی در بستر شبکه های حسگر بی سیم
تخمین حالت شبکه توزیع با هدف شناسایی تلفات غیرفنی در بستر شبکه های حسگر بی سیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیک‌سایی با کاهش ولتاژ صرفه ‌جویانه (CVR)
پیک‌سایی با کاهش ولتاژ صرفه ‌جویانه (CVR)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 9 (2018-9)


Congeneration of Electricity and Wastewater Treatment
تولید هم‌زمان برق و تصفیه فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Bat Algorithm to Reduce Total Harmonic Distortion in Multi-Level Inverter
استفاده از الگوریتم خفاش به‌منظورکاهش محتوای هارمونیکی کل در اینورتر چند سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical and Economic Analysis of grid-connected PVsystem Using the Software and a Case Study on a Sample of 5KW Installed
آنالیز فنی و اقتصادی سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه با استفاده از نرم افزار pvsyst و مطالعه موردی بر روییک نمونه 5 کیلوواتی منصوبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Observers in Medical Robotics
کاربرد رویتگرها در عملیات پزشکی با کمک ربات ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Congestion control in wireless sensor networks: a survey
مروری بر رویکردهای کنترل ازدحام در شبکه های سنسوری بی سیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Characterization of Bio-nanorobots
طراحی و مشخصه‌سازی نانوربات‌های زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new Modified Algorithm for Target Tracking in Polar Coordinates Based on Equivalent Noise Methodology
الگوریتم جدید برای ردیابی اهداف راداری با مانور بالا در مختصات قطبی مبتنی بر روش نویز معادل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Under Frequency Load Shedding Studies of a Large Interconnected Power Grid Based on Dynamics Simulations
مطالعات بارزدایی زیر فرکانس برای یک شبکه قدرت بزرگ به هم پیوسته به کمک شبیه سازی های دینامیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 6 (2017-4)


مدیریت تامین انرژی در ایستگاه‌های شارژ سریع خودروی برقی دارای سیستم فتوولتاییک و بانک باتری
مدیریت تامین انرژی در ایستگاه‌های شارژ سریع خودروی برقی دارای سیستم فتوولتاییک و بانک باتری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پارامترها و کمیت‌های مهم در تجهیزات برق فشارقوی و چگونگی اندازه‌گیری آن‌ها به‌کمک سنسورهای هوشمند در جهت تحقق اهداف تعمیرات پیش‌بینانه
پارامترها و کمیت‌های مهم در تجهیزات برق فشارقوی و چگونگی اندازه‌گیری آن‌ها به‌کمک سنسورهای هوشمند در جهت تحقق اهداف تعمیرات پیش‌بینانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مولدهای مقیاس کوچک: طراحی، سرمایه گذاری، اجرا و بهره برداری
مولدهای مقیاس کوچک: طراحی، سرمایه گذاری، اجرا و بهره برداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بکارگیری قابلیت‌های سیستم اندازه‌گیری، حفاظت و کنترل گسترده (WAMPAC) در بهبود امنیت شبکه انتقال
بکارگیری قابلیت‌های سیستم اندازه‌گیری، حفاظت و کنترل گسترده (WAMPAC) در بهبود امنیت شبکه انتقال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل تاب‌آور برنامه‌ریزی ورود و خروج واحدهای نیروگاهی با هدف کنترل سریع فرکانسی شبکه در حضور واحدهای مجهز به چرخ لنگر
مدل تاب‌آور برنامه‌ریزی ورود و خروج واحدهای نیروگاهی با هدف کنترل سریع فرکانسی شبکه در حضور واحدهای مجهز به چرخ لنگر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه روش تست ترکیبی جدید جهت بررسی صحت عملکرد تنظیمات حفاظتی ژنراتور
ارائه روش تست ترکیبی جدید جهت بررسی صحت عملکرد تنظیمات حفاظتی ژنراتور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین کانال و همسان‌سازی داده‌ها در سیستم‌های MIMO-OFDM مبتنی بر تبدیل موجک توسط الگوریتم انالیز مؤلفه‌های مستقل
تخمین کانال و همسان‌سازی داده‌ها در سیستم‌های MIMO-OFDM مبتنی بر تبدیل موجک توسط الگوریتم انالیز مؤلفه‌های مستقل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2016-4)


حذف بار جریانی هوشمند در پست های شعاعی متصل به یک پست با استفاده از تجهیز RTU-PLC
حذف بار جریانی هوشمند در پست های شعاعی متصل به یک پست با استفاده از تجهیز RTU-PLC
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه راه‌کارهایی جهت احداث پست‌های انتقال و فوق‌‌توزیع به صورت زیرزمینی در ایران (به منظور استفاده در یک پست درحال احداث در شهر مشهد)
ارائه راه‌کارهایی جهت احداث پست‌های انتقال و فوق‌‌توزیع به صورت زیرزمینی در ایران (به منظور استفاده در یک پست درحال احداث در شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور
تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی کاربردها و قابلیت‌های جدید سیستم اتوماسیون پست و استاندارد IEC- 61850 در شبکه برق ایران
امکان‌سنجی کاربردها و قابلیت‌های جدید سیستم اتوماسیون پست و استاندارد IEC- 61850 در شبکه برق ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فناوری سلول خورشیدی رکتنی از تئوری تا عمل
فناوری سلول خورشیدی رکتنی از تئوری تا عمل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی ریزشبکه برای یک ساختمان اداری دارای نیروگاه خورشیدی
طراحی ریزشبکه برای یک ساختمان اداری دارای نیروگاه خورشیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه روشی نوین برای تعیین ظرفیت پنل‌های خورشیدی در طراحی سیستم‌های فتوولتائیک جدا از شبکه
ارائه روشی نوین برای تعیین ظرفیت پنل‌های خورشیدی در طراحی سیستم‌های فتوولتائیک جدا از شبکه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارگونومی(مهندسی انسانی) وآنترو پومتری دراتاق کنترل و مراکز دیسپاچینگ
ارگونومی(مهندسی انسانی) وآنترو پومتری دراتاق کنترل و مراکز دیسپاچینگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش ایمنی در سرعت عمل شرکت توزیع برق
نقش ایمنی در سرعت عمل شرکت توزیع برق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترانسفورماتور حالت جامد
ترانسفورماتور حالت جامد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2016-3)


بررسی تأثیر همزمان سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حضور نیروگاه بادی بر سودآوری واحدهای تولیدی و کاهش تولید کربن
بررسی تأثیر همزمان سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حضور نیروگاه بادی بر سودآوری واحدهای تولیدی و کاهش تولید کربن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نخستین سامانه جایگزینی سیم های شبکه هوایی20کیلوولت بدون اعمال خاموشی به مشترکین در کشور(سنجاب20)
نخستین سامانه جایگزینی سیم های شبکه هوایی20کیلوولت بدون اعمال خاموشی به مشترکین در کشور(سنجاب20)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تأثیر اجرای برنامه های پاسخگویی بار صنایع در کاهش پیک شبکه
مطالعه تأثیر اجرای برنامه های پاسخگویی بار صنایع در کاهش پیک شبکه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پست کمپکت، راهکاری نوین برای تأمین برق و کاهش تلفات انرژی الکتریکی در کلان شهرها
پست کمپکت، راهکاری نوین برای تأمین برق و کاهش تلفات انرژی الکتریکی در کلان شهرها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معماری سبز: فرم ، فضا و انرژی کاربرد عناصر مولد انرژی (پانل های خورشیدی و توربین باد) در شکل گیری معماری سبز
معماری سبز: فرم ، فضا و انرژی کاربرد عناصر مولد انرژی (پانل های خورشیدی و توربین باد) در شکل گیری معماری سبز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد سیستم اطلاعات مکانی(WebGIS) در سیستم تعمیر و نگهداری پیشگیرانه تجهیزات شبکه توزیع برق (PM )
کاربرد سیستم اطلاعات مکانی(WebGIS) در سیستم تعمیر و نگهداری پیشگیرانه تجهیزات شبکه توزیع برق (PM )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2014-9)


دیسپچ تقاضا: معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند
دیسپچ تقاضا: معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات اتصال خودروها و موتورسیکلت های برقی بر کیفیت توان شبکه
بررسی اثرات اتصال خودروها و موتورسیکلت های برقی بر کیفیت توان شبکه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الزامات و نیازمندی های ارتباطی شبکه هوشمند برق
الزامات و نیازمندی های ارتباطی شبکه هوشمند برق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های طراحی آی سی های دیجیتال در فرآیندهای ساخت نانومتری
چالش های طراحی آی سی های دیجیتال در فرآیندهای ساخت نانومتری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کیفیت سرویس در زیر سیستم چند رسانه ای (IMS)
کیفیت سرویس در زیر سیستم چند رسانه ای (IMS)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بکارگیری قابلیتهای جدید واحدهای نیروگاهی برای پاسخگویی به عدم قطعیتهای نفوذ بالای توان باد در شبکه
بکارگیری قابلیتهای جدید واحدهای نیروگاهی برای پاسخگویی به عدم قطعیتهای نفوذ بالای توان باد در شبکه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2013-12)


بررسی روشهای برقراری ارتباط بدونسیم در شبکه های نسل آینده
بررسی روشهای برقراری ارتباط بدونسیم در شبکه های نسل آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی فنآوری های مختلف تولید سلولهای خورشیدی به منظور تولید بومی و انتخاب نوع خط تولید
امکان سنجی فنآوری های مختلف تولید سلولهای خورشیدی به منظور تولید بومی و انتخاب نوع خط تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

باز انگاری در اقتصاد یارانه ای یگانه راهکار برون رفت از بحران نقدینگی صنعت برق کشور
باز انگاری در اقتصاد یارانه ای یگانه راهکار برون رفت از بحران نقدینگی صنعت برق کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مخابرات مولکولی مرزهای نوین در مخابرات بی سیم نانو
مخابرات مولکولی مرزهای نوین در مخابرات بی سیم نانو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و ساخت یک دستگاه پمپ انسولین جدید با دقت نیم میکرولیتر
طراحی و ساخت یک دستگاه پمپ انسولین جدید با دقت نیم میکرولیتر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روشی جدید برای ارتباط بین انسان و ماشین بر پایه پردازش تصویر و کاربرد آن در توسعه یک سامانه اطاع رسانی کاربردی
روشی جدید برای ارتباط بین انسان و ماشین بر پایه پردازش تصویر و کاربرد آن در توسعه یک سامانه اطاع رسانی کاربردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles