نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/20 | 
 • دکترمحمدرضا اکبرزاده توتونچی      استاد تمام            عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر سید هاشم اورعی میرزمانی     استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتر حمید تولیت           استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
 • دکتر سید حسین حسینی استاد تمام            عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
 • دکتر حبیب رجبی مشهدی  استاد تمام          عضو هیئت علمی و مشاور عالی دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر جواد ساده  استاد تمام            معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر مهرداد شکوه صارمی دانشیار    عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر امیررضا عطاری       استاد تمام            عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر مصطفی عیدیانی  دانشیار   عضو هیئت علمی موسسه خراسان
 • دکتر گئورگ قره پتیان استاد تمام   عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتر خلیل مافی نژاد استاد تمام      عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی سجاد
 • دکتر محمد منفرد           دانشیار    عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • دکتر محمد مولوی کاخکی  استاد تمام         عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدو دانشگاه صنعتی سجاد
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان:
http://kiaeee.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب