نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان- اسامی داوران
اسامی داوران نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۷ | 
از آنجایی که امر داوری یک مقاله بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد، هر مقاله توسط یک تیم پنج نفره داوری می شود. اسامی داوران نشریه عصر برق به شرح زیر می باشد:
- دکتر اکبرزاده توتون چی
-دکتر حبیب رجبی مشهدی
- دکتر هاشم مرتضوی
-دکتر مصطفی عیدیانی
-دکتر جواد ساده
-دکتر مهدی علومی بایگی
-دکتر عبادالله کامیاب
-دکتر جودکی
-دکتر پور رضا
-دکتر ابوترابی
-دکتر صفایی
-دکتر کاظمی
-دکتر سعادتمند
-دکتر عبادی
-دکتر کریم پور
-دکتر هاشم نیا
-خانم دکتر تقوی
-دکتر مجید علومی
-دکتر بانژاد
-دکتر صابری نوقانی
-دکتر صابری
-دکتر صابر
-دکتر صمدی
-دکتر عبادی
-دکتر دارابی
-دکتر کریم پور
-دکتر سید سعید مهدوی
-دکتر اصیلی
-دکتر خواجه
-دکتر حسینی ابرده
-دکتر محمد ناصر هاشم نیا
-دکتر ملا احمدیان
-مهندس علیشاهی
-مهندس ستوده
-مهندس یدالهی
-مهندس خانی
-مهندس نیکوفکر
-مهندس کامل
-مهندس موسوی
-مهندس شریفیان عطار
-مهندس خادمی
-مهندس حسین زاده
-مهندس عرب شاهی
-مهندس یزدان پناه
-مهندس علی آبادی
-مهندس نهاوندی
-خانم مهندس حمیدی
-خانم مهندس ستوان
-خانم مهندس تقوی
نشانی مطلب در وبگاه نشریه عصر برق - انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه خراسان:
http://kiaeee.ir/find.php?item=1.120.33.fa
برگشت به اصل مطلب